Home

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 toepasselijkheid:

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten waar De Korhoen Diensten bij betrokken is.

Artikel 2 offertes en overeenkomsten:

– Alle opgestelde offertes zijn vrijblijvend tot op de genoemde datum die de offerte aangeeft. Bij akkoord bevestiging vanuit de klant is er een overeenkomst en dienen beide partijen zich te houden aan de gemaakte afspraken of dit nou een eenmalige uitvoering van een opdracht is of een overeenkomst voor langer termijn.

Artikel 3 wijzigingen van de overeenkomst:

– Het is voor De Korhoen Diensten mogelijk om eenzijdig af te wijken van de gesloten overeenkomst tussen beide partijen. Ook kan De Korhoen Diensten een overeenkomst eenzijdig annuleren.

Artikel 4 machines, materiaal en product:

– De inzet van eventuele machines, materialen en producten zullen altijd vooraf bij de prijs inbegrepen zijn. De Korhoen Diensten is vrij in keuze wat voor materiaal, machine of product wordt gebruikt voor de werkzaamheden, mits dit anders is overeengekomen. De Korhoen Diensten heeft als principe om zo goed mogelijk met A-merken te werken.

Artikel 5 Betalingen:

– De factuur zal na uitvoering van de werkzaamheden worden verstuurd aan opdrachtgever, deze dient dan zoals aangegeven op factuur binnen 14 dagen voldaan te zijn op de rekening van De Korhoen Diensten. Bij een langdurige overeenkomst zal er maandelijks een factuur verstuurd worden die binnen 14 dagen voldaan moet worden aan De Korhoen Diensten.

De Korhoen Diensten is bevoegd om al het werk te bevriezen als de opdrachtgever afwijkt van de betalingstermijn van 14 dagen.

In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning na ingebrekestelling, komen de incassokosten inclusief die van de advocaat of gemachtigde van De Korhoen Diensten, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 aansprakelijkheid:

– De Korhoen Diensten is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan objecten, personen en gebouwen van de opdrachtgever, medewerkers of derden als er duidelijke nalatigheid of opzet bij geboden is. De hoogte van de schade kan nooit hoger uitvallen dan dat de aansprakelijkheidsverzekering van schoonmaakbedrijf zal uitkeren.

De opdrachtgever is verplicht om schade binnen 7 dagen te vermelden na voorval wat de schade heeft toegebracht.