Home

PRIVACYVERKLARING:

De Korhoen Diensten, gevestigd aan Klavermaten 65-01 7472 DD GOOR, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.dekorhoendiensten.nl

Korhoenstraat 17

7471NM Goor

Tel: +31637332398

J. de Wilde is de Functionaris Gegevensbescherming van De Korhoen Diensten.

Hij/zij is te bereiken via het Contactformulier of via bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Korhoen Diensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Korhoen Diensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Korhoen Diensten neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Korhoen Diensten) tussen zit.

De Korhoen Diensten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Wij gebruiken het online programma Moneybird, dit is een programma waarmee offertes, facturen en BTW-aangifte gemaakt kunnen worden. Gegevens die opgeslagen zijn:

NAW gegevens en e-mailadres. Deze gegevens moeten wij wettelijk 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Korhoen Diensten verstrekt nooit gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Korhoen Diensten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Korhoen Diensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Korhoen Diensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Korhoen Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Uw Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres gebruiken wij voor het afhandelen van uw betaling, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij u af te leveren. De Korhoen Diensten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Korhoen Diensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Wettelijke bewaartermijn is 7 jaar.

Verklaring Moneybird:

Hoe veilig is mijn boekhouding in de cloud?

Moneybird slaat voor veel ondernemers gevoelige financiële informatie op. Daarom doen we er alles aan om je financiële informatie op de allerbeste manier te beveiligen.

De Moneybird servers staan in een hoogwaardig netwerk van True en Amazon waarvan de kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en systemen is gewaarborgd. Natuurlijk maken we ook gebruik van een goede firewall en wordt het netwerkverkeer zorgvuldig bewaakt.

Alleen beveiligde SSL verbindingen

Alle verbindingen naar Moneybird gaan via een beveiligde SSL verbinding. Deze SSL verbinding zorgt voor de versleuteling van gegevens, een techniek die ook voor het internetbankieren wordt gebruikt.

Toegangsbeheer naar data en wachtwoord hashing

Binnen Moneybird kun je gebruikers op specifieke onderdelen toegang geven, zodat ze geen inzicht krijgen in gegeven waarvan je dat niet wilt. Natuurlijk worden de wachtwoorden van gebruikers veilig opgeslagen, met gebruik van hashing algoritmes.

Audits door derden

Om de veiligheid van Moneybird nog beter te garanderen worden er security audits uitgevoerd door een externe partij en ethische hackers. Door deze controle krijgen we nog beter inzicht in potentiële lekken waarop we direct kunnen anticiperen. Ons bug bounty programma vind je op onze HackerOne pagina.